TuyểnDụngQuảngNinh

Tuyển kỹ sư hóa

Top0 tin nổi bật, được tài trợ. Tin của bạn sẽ hiển thị tại đây -> Hãy thanh toán


Danh mục chưa có tin nào được tài trợ, thanh toán tin để thành người đầu tiên tài trợ tại danh mục này!

Nhu cầu: Tuyển dụng
Chức danh/Vị trí: Nhân viên
Số lượng tuyển: 5
Nơi làm việc: TP Hạ Long
Trình độ: Cao đẳng
Kinh nghiệm: Chưa có
Giới tính: Nam/Nữ
Hình thức làm việc: Chính thức
Thời gian thử việc: 01 tháng Mức lương: 5 đến 6 triệu
Chế độ khác: - Theo các chế độ hiện hành của nhà nước
Yêu cầu hồ sơ: - Photo các chứng chỉ, giấy tờ có liên quan
Tự giới thiệu:

C«ng ty TNHH C«ng nghiÖp YOUNGSUN WOLFRAM ViÖt Nam

§Þa chØ: Khu C«ng nghiÖp C¸i L©n-TP H¹ Long-TØnh Qu¶ng Ninh

Lµ Doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t­ tõ Trung Quèc chuyªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc khai th¸c vµ s¶n xuÊt kim lo¹i, kho¸ng s¶n. §Ó më réng s¶n xuÊt nay C«ng ty chóng t«i cÇn tuyÓn 5 kü s­ hãa c«ng nghiÖp( chuyªn kiÓm tra ,ph©n tÝch mÉu quÆng kim lo¹i.Nh÷ng nh©n viªn ®­îc nhËn sÏ ®­îc c¸c chuyªn gia chuyªn nghµnh ®µo t¹o miÔn phÝ ®Ó cã thÓ lµm viÖc thµnh th¹o.

Mäi chi tiÕt xin liªn l¹c: Anh H­ưng 0906.142628.


Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân - Hạ Long- Quảng Ninh
Hạn nộp hồ sơ: 15/7/2017
Hình thức liên hệ: Trực tiếp
Người/Cty liên hệ: Anh Hưng 0906.142628
Điện thoại liên hệ: 0906.142628
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngày đăng: 19:44:41 15-06-2017     Lượt xem: 213        

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo